Qizhou Yang

胡启洲 杨艳妮 蔚欣欣 Hu Qizhou Yang Yanni Wei Xinxin 作者单位: 胡启洲,Hu Qizhou(合肥工业大学数学学院,合肥,230009;清华大学交通研究所,北京,100084) 杨艳妮,蔚欣欣,Yang Yanni,Wei Xinxin(清华大学交通研究所,北京,100084)
Tac gia giai thich Qizhou Yang va Wanlishitang la Xisha va Nansha, con Jialimada la Borneo hien nay.